Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CLN KCKS

Definities
1. CLN KCKS : CLN KCKS , gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 80096433
2. Klant: degene met wie CLN KCKS een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: CLN KCKS en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CLNKCKS.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die CLN KCKS hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen op die CLN KCKS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CLN KCKS te allen tijden wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van de producten of onderdelen daarvan, die CLN KCKS niet kon voorzien tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CLN KCKS gerechtigd de rente van 1% per maand in rekening te brengen van de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CLN KCKS.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag CLN KCKS zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de klant, zijn de vorderingen van CLN KCKS op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CLN KCKS, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CLN KCKS te betalen.


Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is CLN KCKS gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde prodcuten.
CLN KCKS roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retouneren aan CLN KCKS, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de klant.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
CLN KCKS kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van CLN KCKS heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan CLNKCKS
CLN KCKS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CLN KCKS te verrekenen met een vordering op CLN KCKS.
Eigendomsvoorbehoud
L CLN KCKS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van CLN KCKS op grond van wat voor met CLN KCKS gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2, Tot die tijd kan CLN KCKS zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3, Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien CLN KCKS een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft CLN KCKS het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij CLNKCKS , tenzij partijen anders overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft CLN KCKS het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan CLNKCKS kan tegenwerpen.

Levertijd
De door "CLN KCKS opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van CLN KCKS
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij CLNKCKS niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending
I. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan CLNKCKS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan CLNKCKS , bij gebreke waarvan CLNKCKS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
-het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
De klant vrijwaart CLNKCKS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CLNKCKS geleverde producten en/of diensten.

Klachten
De klant dient een door CLN KCKS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CLNKCKS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen,
Consumenten dienen CLN KCKS uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CLN KCKS in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CLNKCKS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestelingen schriftelijk kenbaar te maken aan CLN KCKS
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dateen ingebrekestelling CLNKCKS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als CLN KCKS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CLN KCKS verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid CLN KCKS
CLN KCKS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien CLN KCKS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
CLN KCKS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien CLN KCKS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting,

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van CLN KCKS vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CLN KCKS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
s de nakoming van de verplichtingen door CLN KCKS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CLN KCKS in verzuim is.
CLN KCKS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CLN KCKS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CLNKCKS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CLN KCKS kan worden toegerekend in een van de wil van CLN KCKS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CLN KCKS kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc,)' wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- Internet- Computer, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen,
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CLN KCKS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CLN KCKS er weer aan kan voldoen.
4, Vanaf het moment dat een overmachtsltuatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden,
-5. CLN KCKS is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden
CLN KCKS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal CLNKCKS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CLN KCKS
Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CLN KCKS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CLN KCKS is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 oktober 2020